مشتریان مهر

مشتریان و خریداران محصولات گروه تولیدی مهر شامل طیف وسیعی از شرکت ها ، سازمانها ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و …. می باشند . در لیست فوق برخی از مشتریان این واحد تولیدی ذکر گردیده است .

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

دانشگاه  علوم انتظامی

دانشگاه علوم و فنون هوایی

دانشگاه علمی – کاربردی

آگاهی تهران بزرگ

مجتمع فنی تهران

سازمان صدا و سیما

……