شماره کارت بانک اقتصاد نوین

شماره کارت :۶۹۶۱-۴۷۱۶-۱۲۱۱-۶۲۷۴

بنام رضا قمری